Missie, visie en waarden

Missie, visie en waarden

Missie

Onze missie is kort en krachtig: “Excellente zorg”.

Deze opdrachtverklaring blijft nog steeds de inspiratie voor ons dagelijks handelen en onze beleidsontwikkeling:

 • Kwaliteitsvolle, warme en betrokken zorg en aanwezigheid voor onze bewoners en gasten.
 • Human-resourcesbeleid gericht op betrokken en deskundige medewerkers.
 • Permanente ontwikkeling van eigentijdse zorgvormen gericht op autonomie en waardigheid van de ouderen in onze samenleving.
 • Verantwoorde, doeltreffende aanwending van de maatschappelijke middelen die ons ter beschikking gesteld worden.

Ethische visie

In onze organisatie streven we naar een holistische visie waar we de zorgvrager in zijn geheel beschouwen en benaderen. De kwaliteit van leven primeert waar uiterst belang wordt gehecht aan respect en waardigheid voor de zorgvrager.

We hanteren, omtrent zorgthema’s en een aantal specifieke ethische aspecten in de zorg, visies, die als referentiekader dienen binnen onze zorgverlening. Hiernavolgend een beknopte weergave van de visieteksten.

Dementie

Binnen onze zorgverlening kiezen we voor een persoonsgerichte zorg voor de bewoners met dementie. Het accent ligt niet op de persoon met DEMENTIE, maar wel op de PERSOON met dementie.

De volgende pijlers zijn de basis voor het persoonsgericht werken:

  • Mens zijn:

Ieder persoon met dementie heeft een eigen uniciteit. Een volwaardig individu met een eigen identiteit. ‘Echte’ zorg ontstaat daar waar medewerker en bewoner elkaar ontmoeten. Hier zijn respect en waardigheid de belangrijkste sleutelwoorden.

  • Zorg op maat:

We proberen de bewoner met dementie en zijn familie een thuis te bieden waar de bewoner gerespecteerd kan worden en gelukkig kan zijn. Dit draagt bij tot het hebben van een kwaliteitsvol leven. Zorg op maat vraagt een persoonsgerichte aanpak (bewoner staat centraal) waar steeds signalen van iedere behoeften, verlangens, wensen,… worden opgevangen.

  • Wonen en leven:

Naast zorg bieden is wonen en leven (invullen van elk moment) ook van groot belang bij bewoners met dementie. Een gezellige, veilige plek creëren waar iedereen zichzelf kan zijn.

  • Participatie:

Ook bewoners met dementie kunnen nood hebben aan ‘deelnemen’ aan het leven, een rol hebben.

  • Integratie:

Een optimale integratie doet het thuisgevoel en samenhorigheid stimuleren.

Binnen het vormingsbeleid van onze medewerkers is ‘dementie’ een belangrijk item en wordt er continu gewerkt aan het optimaliseren van de persoonsgerichte zorg voor onze bewoners met dementie. Dit resulteert zich in een specifieke afdeling, omgeven door een dementievriendelijke tuin.

Referentiepersonen dementie

Onze referentiepersonen dementie zijn professionele hulpverleners met specifieke opleiding en kennis inzake dementie. Ze waken over de geïndividualiseerde zorg en begeleiding van bewoners met dementie, aansluitend op de eigen behoeften en mogelijkheden van de bewoners. Hierbij stimuleren ze de zorgverleners, vrijwilligers en familie om te blijven zoeken naar de mogelijkheden om de kwaliteit van leven van bewoner met dementie te bevorderen.

Referentiepersonen hebben een adviesfunctie naar medewerkers en vrijwilligers, maar ook naar directie en beleid.

Via netwerking met relevante factoren in het werkveld zullen ze verdere kennis en expertise uitbouwen: expertisecentrum dementie, in samenwerking met andere referentiepersonen dementie uit de regio, bijscholingen en studiedagen, boeken en vakbladen,...

Contact

Voor meer informatie kan u terecht bij onze referentiepersonen dementie:

 •  Ann Stalmans (ergotherapeute) 

Tel: 089/46 21 61

Mail: ann.stalmans@integrozorg.eu

 •  Danique Swennen (ergotherapeute) 

Tel: 089/46 21 61

Mail: animatie.voorzienigheid@integrozorg.eu

Palliatieve zorg

Binnen onze ambitie “Excellente zorg bieden aan de ouderen”, is het opnemen, het ontwikkelen en het borgen van een palliatieve zorgcultuur een essentieel onderdeel. Bewoners kiezen er steeds vaker voor om hun laatste levensfase door te brengen in de eigen vertrouwde omgeving van hun rusthuiskamer. De bewoner en hun familie ondersteunen en begeleiden in deze laatste levensfase is een van onze grote opdrachten waarbij respect en waardigheid voor ieder persoon als basis geldt. Iedere bewoner heeft recht op een menswaardig sterven met een optimale kwaliteit van leven tot op het einde, zonder de bedoeling om het leven te verlengen of te verkorten. We gaan in iedere palliatieve fase, voor een multidisciplinaire totaalzorg waarbij de zorgdoelstellingen telkens opnieuw duidelijk en transparant worden gesteld, opgevolgd, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd, waarbij we steeds vertrekken vanuit de noden en de verlangens van de bewoner en zijn familie. We maken tijd en ruimte vrij voor de rouwbeleving van de bewoner, de familie, de medebewoners en de medewerkers. De referentiepersonen “palliatieve zorg” hebben, naast het management, de verantwoordelijkheid om een palliatieve zorgcultuur te creëren en de kwaliteit ervan te waarborgen.
Medisch-ethische beslissingen omtrent het levenseinde

Binnen de zorgverlening worden we geregeld geconfronteerd met een aantal vragen en beslissingen die genomen dienen te worden omtrent het naderende levenseinde. Door middel van een vroegtijdige zorgplanning ( Advanced Care Planning) trachten we zoveel mogelijk de bewoner, zijn of haar wensen, in verband de toekomstige zorg aan het levenseinde, in kaart te brengen, voorafgaand aan het moment dat er geen beslissingsbekwaamheid meer is en er medische beslissingen dienen genomen te worden. Toch is er niet altijd de mogelijkheid om vooraf te luisteren naar eventuele wensen, is de bewoner wilsonbekwaam en/of kan hij of zij geen belangrijke medische beslissingen meer nemen. Beslissingen omtrent het al dan niet starten van, en staken van levensverlengende medische behandelingen in de terminale fase, moeten dan op een zeer zorgvuldige wijze genomen worden, waarbij maximaal rekening gehouden wordt met de medisch-technische aspecten, de ethische overwegingen, maar ook met de persoonlijke gevoeligheden van álle betrokkenen. Gezien de huidige evolutie naar steeds meer vragen en wensen aangaande zelfbeschikking, verdient euthanasie, omwille van haar uitzonderlijke karakter, ook bijzondere aandacht. Om al deze redenen, hanteren we een aantal visieteksten, die ons hieromtrent een aantal handvaten aanreiken en dienen als leidraad in de zorg tijdens de laatste levensfase van een bewoner.

Downloads:

HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons
Proefproject rusthuishond Pipa

Graag willen we jullie Pipa voorstellen. Een lieve Goldendoodle van 7 maanden, met een enthousiast hartje voor bewoners in het woonzorgcentrum. Als opstartend proefproject, beginnend met een half jaar, komt Pipa wekelijks een halve dag samen met haar baasje (ergotherapeute) mee

Lees meer