Missie, visie en waarden

MISSIE

In 2000 formuleerden we onze missie kort en krachtig : “Excellente zorg”. Niet meer niet minder.

Deze opdrachtsverklaring blijft nog steeds inspiratie voor ons dagelijks handelen en beleidsontwikkeling:

Kwaliteitsvolle, warme en betrokken zorg en aanwezigheid voor onze bewoners en gasten.
Human-resourcesbeleid gericht op betrokken en deskundige medewerkers.
Permanente ontwikkeling van eigentijdse zorgvormen gericht op autonomie en waardigheid van de ouderen in onze samenleving.
Verantwoorde, doeltreffende aanwending van de maatschappelijke middelen die ons ter beschikking gesteld worden

KWALITEITSBELEID

Onze betrachting ‘Excellente zorg’ werd geoperationaliseerd in ons kwaliteitshandboek. Elk jaar actualiseren we dit kwaliteitshandboek in een jaarplanning, aan de hand van feedback van onze medewerkers, reflectie van onze dienst- en afdelingshoofden, vorming en opleiding, wensen van bewoners en familie, … . We besteden veel aandacht aan vorming en opleiding, wensen onze kennis over ouderenzorgthema’s actueel te houden en te implementeren op de werkvloer. Ronde de belangrijkste kennisdomeinen leiden we referentiepersonen op, verantwoordelijk voor de actualisatie van de kennis en implementatie in het dagelijkse diensten- en zorgprogramma.

Anticiperend op de accreditatie-intentie in het woonzorgdecreet hebben we sedert 2010 ook systematische kwaliteitsmeting in ons kwaliteitsbeleid geïntegreerd. De tevredenheidspeiling bij de gebruikers van ons woonzorgcentrum (bewoners en/of familie) werd afgerond in januari 2011.

Voor toekomstige kwaliteitsevaluatie schrijven we ons in op het aanbod-in-ontwikkeling van Zorgnet Vlaanderen.

Ethische visie

We hanteren, omtrent een aantal zorgthema’s en enkele specifieke ethische aspecten, visieteksten, die als referentiekader dienen binnen onze zorgverlening. Hiernavolgend een beknopte weergave van deze visieteksten:

Dementie

Binnen onze zorgverlening kiezen we voor een persoonsgerichte zorg voor de bewoners met dementie. We trachten respect en waardering te tonen voor bewoners met dementie, als individu en als volwaardig lid van de samenleving. Het accent ligt niet op de persoon met DEMENTIE, maar wel op de PERSOON met dementie. We trachten de individuele zorg af te stemmen op de zich ontwikkelde behoeften van de bewoner met dementie. We trachten steeds het perspectief van de persoon met dementie te begrijpen, dit door het opvangen van signalen waaruit blijkt welke betekenis een bewoner met dementie geeft aan zijn of haar situatie. We trachten steeds de bewoner met dementie te ondersteunen op sociaal en psychisch vlak, om hem of haar zo een leven te laten leiden, waarin ze een relatief welbevinden ondervindt. We kiezen ervoor om te werken met Dementia Care Mapping. We gebruiken de basiswaarden van DCM, met name: liefde, identiteit, gehechtheid, bezigheid, erbij horen en comfort. Binnen het vormingsbeleid van onze medewerkers is “dementie” een belangrijk item en wordt er continu gewerkt aan het optimaliseren van de persoonsgerichte zorg voor onze bewoners met dementie. Een belangrijke taak is hier weggelegd voor de referentiepersoon dementie. Onze referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener met specifieke opleiding en kennis inzake dementie. Ze is vrijgesteld om zich binnen onze organisatie te engageren om de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor de bewoners met dementie en hun omgeving te bevorderen. De referentiepersoon dementie vervult een adviserende en informatieve functie naar het beleid, de medewerkers en de familie van de bewoners met dementie. Ze zal de medewerkers sensibiliseren om te blijven zoeken naar onvermoede mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Via netwerking met relevante factoren in het werkveld zal ze verdere kennis en expertise uitbouwen: expertisecentrum dementie, community of practice in samenwerking met andere referentiepersonen dementie uit de regio, bijscholingen en studiedagen, boeken en vakbladen ...

Palliatieve zorg

Binnen onze ambitie “Excellente zorg bieden aan de ouderen”, is het opnemen, het ontwikkelen en het borgen van een palliatieve zorgcultuur een essentieel onderdeel. Bewoners kiezen er steeds vaker voor om hun laatste levensfase door te brengen in de eigen vertrouwde omgeving van hun rusthuiskamer. De bewoner en hun familie ondersteunen en begeleiden in deze laatste levensfase is een van onze grote opdrachten waarbij respect en waardigheid voor ieder persoon als basis geldt. Iedere bewoner heeft recht op een menswaardig sterven met een optimale kwaliteit van leven tot op het einde, zonder de bedoeling om het leven te verlengen of te verkorten. We gaan in iedere palliatieve fase, voor een multidisciplinaire totaalzorg waarbij de zorgdoelstellingen telkens opnieuw duidelijk en transparant worden gesteld, opgevolgd, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd, waarbij we steeds vertrekken vanuit de noden en de verlangens van de bewoner en zijn familie. We maken tijd en ruimte vrij voor de rouwbeleving van de bewoner, de familie, de medebewoners en de medewerkers. De referentiepersonen “palliatieve zorg” hebben, naast het management, de verantwoordelijkheid om een palliatieve zorgcultuur te creëren en de kwaliteit ervan te waarborgen.
Medisch-ethische beslissingen omtrent het levenseinde

Binnen de zorgverlening worden we geregeld geconfronteerd met een aantal vragen en beslissingen die genomen dienen te worden omtrent het naderende levenseinde. Door middel van een vroegtijdige zorgplanning ( Advanced Care Planning) trachten we zoveel mogelijk de bewoner, zijn of haar wensen, in verband de toekomstige zorg aan het levenseinde, in kaart te brengen, voorafgaand aan het moment dat er geen beslissingsbekwaamheid meer is en er medische beslissingen dienen genomen te worden. Toch is er niet altijd de mogelijkheid om vooraf te luisteren naar eventuele wensen, is de bewoner wilsonbekwaam en/of kan hij of zij geen belangrijke medische beslissingen meer nemen. Beslissingen omtrent het al dan niet starten van, en staken van levensverlengende medische behandelingen in de terminale fase, moeten dan op een zeer zorgvuldige wijze genomen worden, waarbij maximaal rekening gehouden wordt met de medisch-technische aspecten, de ethische overwegingen, maar ook met de persoonlijke gevoeligheden van álle betrokkenen. Gezien de huidige evolutie naar steeds meer vragen en wensen aangaande zelfbeschikking, verdient euthanasie, omwille van haar uitzonderlijke karakter, ook bijzondere aandacht. Om al deze redenen, hanteren we een aantal visieteksten, die ons hieromtrent een aantal handvaten aanreiken en dienen als leidraad in de zorg tijdens de laatste levensfase van een bewoner.

Downloads:

HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons