Palliatieve zorg bij
De Voorzienigheid

Bij de Voorzienigheid hebben we de ambitie om excellente zorg te garanderen aan de ouderen. Daarbij is het opnemen, het ontwikkelen en het borgen van een palliatieve zorgcultuur een essentieel onderdeel. Bewoners kiezen er steeds vaker voor om hun laatste levensfase door te brengen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is mogelijk in hun eigen stekje in ons woonzorgcentrum. De bewoner en zijn of haar familie ondersteunen en begeleiden in die laatste levensfase is één van onze grootste opdrachten.

In De Voorzienigheid gelden respect en waardigheid voor iedere persoon als basis. Iedere bewoner heeft recht op een menswaardig levenseinde. Onze Zorgtoppers zorgen tot aan het einde voor een kwaliteitsvol en kleurrijk leven. In de Voorzienigheid gaan we bij iedere fase van palliatieve zorg voor een multidisciplinaire totaalzorg. We stellen de zorgdoelstellingen telkens opnieuw duidelijk en transparant, volgen ze op, evalueren ze én sturen ze bij indien nodig. In ons woonzorgcentrum zijn de noden en de verlangens van de bewoners en hun familie steeds het uitgangspunt. Wij maken tijd en ruimte vrij voor het verdriet van de bewoner, de familie, de medebewoners en de Zorgtoppers. In De Voorzienigheid hebben de referentiepersonen ‘palliatieve zorg’, naast het management, de verantwoordelijkheid om een palliatieve zorgcultuur te creëren en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Medisch-ethische beslissingen omtrent het levenseinde

Binnen de zorgverlening worden we regelmatig geconfronteerd met een aantal vragen en beslissingen die genomen moeten worden omtrent het naderende levenseinde. Dankzij een vroegtijdige zorgplanning (Advanced Care Planning) trachten we de wensen van de bewoner zo goed mogelijk in kaart te brengen. De bewoner bepaalt mee hoe de toekomstige zorg aan het levenseinde zal gebeuren. We maken de Advanced Care Planning op het moment dat de bewoner nog zelf beslissingen kan nemen en er geen medische beslissingen genomen moeten worden. Toch zijn we er ons van bewust dat het niet altijd mogelijk is om vooraf te luisteren naar eventuele wensen. Dat valt voor wanneer de bewoner wilsonbekwaam is en/of hij of zij geen belangrijke medische beslissingen meer kan nemen. Beslissingen zoals het al dan niet starten of staken van levensverlengende medische behandelingen in de terminale fase moeten dan op een zeer zorgvuldige manier genomen worden. Daarbij houden we maximaal rekening met:

  • de medisch-technische aspecten;
  • de ethische overwegingen;
  • de persoonlijke gevoeligheden van álle betrokkenen;
089 46 21 61
phone